WYBORY

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Samorządu Studentów UJ zarządził wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów na kadencję 2019–2021. Wybory odbędą się w dniach 15–16 maja 2019 r. Po raz pierwszy w historii głosowanie zostanie przeprowadzone w całości za pośrednictwem systemu USOSweb.

Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Do obsadzenia pozostają łącznie 182 mandaty w 55 okręgach wyborczych na 16 wydziałach + MISH. Za organizację czynności wyborczych odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) oraz Wydziałowe Komisje Wyborcze (WKW).

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Bartosz Nadolski
wybory@samorzad.uj.edu.pl

1. Wybory do WRSS.

Na początku to Wy – studentki i studenci – głosujecie w systemie USOSWeb. W wyborach tych wybieracie członków Wydziałowych Rad Samorządu Studentów (WRSS) na danym wydziale, których kadencja rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r, a kończy 31 sierpnia 2021 r. Do kompetencji WRSS należy m.in.:

 • reprezentowanie Waszych interesów na uczelni i wydziale;
 • zajmowanie się bieżącymi sprawami studenckimi na wydziale tj.: godziny dziekańskie, wydarzenia kulturalne, dbanie o przestrzeganie praw studentów;
 • opiniowanie programów studiów na Waszym wydziale;
 • decydowanie w wyborach władz uczelni i wydziału;
 • delegowanie przedstawicieli studentów na egzaminy komisyjne;
 • delegowanie studentów do organów UJ na szczeblu wydziałowym (np. Rady Wydziału, Instytutu, różnego rodzaju komisje).
2. Wybory do URSS.

Wybrani przez Was członkowie WRSS wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz 3 delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (URSS). Do kompetencji URSS należy m.in.:

 • wybór przedstawicieli studentów do Senatu UJ, Kolegium Elektorów UJ (udział w wyborze władz uczelni) i innych organów Uniwersytetu;
 • podział środków przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie na poszczególne instytucje (SSUJ, koła naukowe, organizacje studenckie);
 • uzgadnianie regulaminu studiów.
3. Wybory na Przewodniczącego SSUJ oraz członków Zarządu SSUJ.

3 przedstawicieli do URSS z każdego wydziału spotyka się na pierwszym posiedzeniu URSS, aby dokonać wyboru m.in. Przewodniczącego SSUJ oraz Przewodniczących Uczelnianych Komisji SSUJ. Osoby te wchodzą z urzędu w skład Zarządu SSUJ. Wybrane kompetencje członków Zarządu:

Przewodniczący SSUJ:

 • reprezentowanie Was na stopniu ogólnopolskim oraz międzynarodowym (m.in. w Parlamencie Studentów RP);
 • zajmowanie się bieżącymi sprawami studenckimi na uniwersytecie tj.: godziny rektorskie, rozliczanie projektów z dotacji przydzielonych przez Zarząd;
 • koordynowanie pracy członków Zarządu SSUJ.

Przewodniczący Uczelnianych Komisji oraz pełnomocnicy Przewodniczącego SSUJ

 • przyznawanie stypendiów (socjalne, rektorskie), zapomóg, czy pokoi w domach studenckich;
 • obrona praw studentów (np. pomoc studentom w zakresie regulaminu studiów, statutu);
 • wspieranie organizacji naukowych i kulturalnych merytorycznie i finansowo;
 • dbanie o jakość kształcenia w Uniwersytecie (np. opinie ws. organizacji roku, szkolenia dla studentów);
 • formułowanie opinii i stanowisk w imieniu środowiska studenckiego UJ;
 • integracja środowiska studenckiego (np. organizacja wydarzeń kulturalnych – Juwenalia Krakowskie, Studencki Tydzień Sztuki);
 • pomoc studentom w pozyskiwaniu dotacji na projekty;
 • pomoc w wymianach studenckich.

Więcej informacji: Regulamin Samorządu Studentów UJ

WYBORY DO WRSS
15–16.05.2019

WIECZÓR WYBORCZY
16.05.2019 21:00

GŁOSOWANIE

 Instrukcja głosowania
 1. Zaloguj się na swoje indywidualne konto w systemie USOSweb, a następnie przejdź do zakładki „Dla wszystkich” i otwórz moduł „Wybory”. Możesz również kliknąć ten przycisk: ZAGŁOSUJ.
 2. Kliknij przycisk „Głosuj” obok jednego z głosowań, których nazwa rozpoczyna się od „Wybory do WRSS”.
 3. Wypełnij kartę do głosowania zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. Zaznacz kratki przy tylu kandydatach, ilu członków WRSS jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. Jeżeli nie zaznaczysz żadnego kandydata lub zaznaczysz więcej kandydatów, Twój głos zostanie uznany za nieważny.
 4. Zatwierdź swój wybór przyciskiem „Oddaj głos”. Jeżeli chcesz oddać głos nieważny, zignoruj wyświetlone ostrzeżenie przyciskiem „OK”.
 5. Powtórz procedurę dla wszystkich głosowań (okręgów wyborczych), w których masz prawo głosu. Przy każdym z takich głosowań zobaczysz przycisk „Głosuj”.
Prawo głosowania
 • Czynne prawo wyborcze, czyli możliwość wybierania, przysługuje studentom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich danego wydziału, z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta.
 • Każdy student UJ ma tyle głosów, na ilu studiuje wydziałach. Przez „wydział” rozumie się również MISH.
 • Studentowi studiującemu na więcej niż jednym kierunku studiów na danym wydziale prawo głosu przysługuje tylko na podstawowym kierunku studiów, czyli na kierunku rozpoczętym w pierwszej kolejności, a w przypadku rozpoczęcia jednocześnie więcej niż jednego kierunku studiów – na kierunku wskazanym przez studenta.
 • Studenci kierunków międzywydziałowych posiadają czynne prawo wyborcze na wydziale, który sprawuje nadzór administracyjny nad ich kierunkiem (tj. w ramach MISH). Mogą oni jednak zostać dopisani do spisu wyborców na wydziale prowadzącym ten spośród kierunków wchodzących w skład międzywydziałowych studiów, który jest dla nich kierunkiem wiodącym jeśli złożą wniosek do właściwej Wydziałowej Komisji Wyborczej nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od odpowiedniej WKW o wykreśleniu ze spisu wyborców.
 • Sporządzenie spisu wyborców jest zadaniem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Spis powinien zostać sporządzony osobno dla każdego okręgu wyborczego. Osoba, która nie została uwzględniona w spisie wyborców, a posiada czynne prawo wyborcze, zostaje dopisana do spisu wyborców przez członka WKW i może oddać głos, jeśli okaże zaświadczenie o posiadanym statusie studenta z odpowiedniej jednostki administracyjnej i podpisze oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 5 do Ordynacji wyborczej.
 • W wyborach można głosować tylko osobiście, więc wykluczone jest wyznaczenie pełnomocnika.
Wieczór wyborczy

Zapraszamy do udziału w wieczorze wyborczym, który odbędzie się 16.05.2019 o godz. 21:00 w Klubie Studenckim „Żaczek”. W programie m.in. Vote Quiz, wspólne sprawdzanie frekwencji, a po północy – ogłoszenie wstępnych wyników.

 • do 29.04 – powołanie Wydziałowych Komisji Wyborczych (WKW)
 • do 7 dni od powołania WKW – ustalenie oraz ogłoszenie trybu i terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków WRSS
 • w terminach ustalonych przez WKW – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS
 • 09.05 – ogłoszenie listy kandydatów na członków WRSS
 • 15.05 godz. 08:00 – rozpoczęcie głosowania
 • 16.05 godz. 23:59 – zakończenie głosowania
 • 15–16.05 – dyżury członków WKW w jednym z budynków wydziału oraz dyżury Przewodniczącego WKW w siedzibie WRSS
 • 16.05 godz. 21:00 – wieczór wyborczy w Klubie Studenckim "Żaczek"
 • 17.05 – ogłoszenie wyników wyborów na wydziałach przez właściwe WKW
 • 17–20.05 – przyjmowanie protestów wyborczych
 • do 23.05 – rozstrzygnięcie o ważności wyborów, ogłoszenie oficjalnych wyników
 • maj/czerwiec – pierwsze posiedzenie WRSS nowej kadencji: wybór Przewodniczącego WRSS i 3 przedstawicieli do URSS
 • czerwiec – pierwsze posiedzenie URSS nowej kadencji: wybór Sekretarza URSS, Przewodniczącego SSUJ, przewodniczących komisji

KANDYDOWANIE

 • Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość bycia wybranym, przysługuje studentom posiadającym czynne prawo wyborcze.
 • Studentom, którzy podjęli studia na kilku kierunkach (specjalnościach) bierne prawo wyborcze przysługuje tylko na jednym, przez nich wybranym kierunku (specjalności) studiów.
 •  W celu uzyskania wpisu na listę kandydatów należy spełnić warunki określone w Ordynacji wyborczej oraz dokonać zgłoszenia poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza w ustalonym przez WKW trybie i terminie. Jednym z warunków jest uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze na danym wydziale.
 •  WKW sporządza listę wszystkich kandydatów oraz podaje ją do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po upływie terminu zgłaszania kandydatów.
 • Każdy kandydat może zgłosić do WKW  jedną osobę, która ma prawo obserwować wszystkie czynności WKW oraz wnosić uwagi do protokołu. Liczba mężów zaufania nie może przekraczać liczby członków WKW. W przypadku przekroczenia tej liczby decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów i kończy o godz. 00:00 w dniu wyborów. W okresie kampanii można prowadzić agitację wyborczą w zwyczajowo przyjętych formach. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej czuwa WKW.

SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW WRSS

OKRĘGI wyborcze

Zgodnie z przepisami Ordynacji wybory przeprowadzane są w okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze są tworzone dla jednego lub kilku kierunków studiów na tym samym wydziale. Szczegółowy podział wydziałów na okręgi wyborcze wraz z podaniem numeru okręgu oraz liczby mandatów przypadających na poszczególne okręgi określa uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Michał Witecki – Przewodniczący, Karolina Kaleta – Wiceprzewodnicząca, Magda Dudek, Łucja Hudy

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: siedziba RSS MISH UJ (ul. Rynek Główny 8/16)
Terminy: 7 maja (11:30–13:30);        8 maja (13:00–15:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 1 (liczba mandatów w okręgu: 5)

 • miedzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Patryk Kret – Przewodniczący, Katarzyna Leja – Wiceprzewodnicząca, Aneta Prochowicz, Elżbieta Borlik, Katarzyna Kwaśnica

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: budynek Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (ul. Gronostajowa 7), pok. D108
Terminy: 6 maja (13:30–15:30);        7 maja (13:00–15:00);         8 maja (10:00–12:00 | 15:00–17:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 2 (liczba mandatów w okręgu: 7)

 • biochemia
 • biofizyka
 • biofizyka molekularna i komórkowa
 • bioinformatyka z biofizyką stosowaną
 • biotechnologia
 • biotechnologia molekularna
 • Molecular Biotechnology

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Julia Jabłońska – Przewodnicząca, Emilia Rydzy – Wiceprzewodnicząca, Justyna Gryzło

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: stanowisko w holu głównym Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ (ul. Gronostajowa 9)
Terminy: 6 maja (8:00–12:00);      7 maja (8:00–15:00);        8 maja (8:00–15:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 3 (liczba mandatów w okręgu: 7)

 • biologia
 • biologia i geografia
 • Ecology and Evolution
 • zarządzanie zasobami przyrody
 • neurobiologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Anna Wójtowicz – Przewodnicząca, Patrycja Jagielska – Wiceprzewodnicząca, Michał Gwoździej, Katarzyna Hilarowicz, Urszula Kamińska, Aleksandra Kimak, Klaudia Klimończyk, Patrycja Krystyńska, Paulina Michulec, Agata Mitura, Klaudia Ostrowicka, Rafał Rosoliński, Sylwia Smuga, Adrian Warzybok, Marta Wolniaczyk, Weronika Zbyszyńska

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: budynek Wydziału Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), pok. D0-01
Terminy: 29 kwietnia (8:00–10:00 | 15:00–16:00);        30 kwietnia (8:00–10:00);        6 maja (10:00–12:00 | 13:00–14:00);        7 maja (10:00–16:00);   
8 maja (08:30–10:30 | 12:00–13:00 | 14:00–15:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 4 (liczba mandatów w okręgu: 6)

 • chemia
 • ochrona środowiska

Okręg 5 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • chemia medyczna

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Aleksandra Więcek – Przewodnicząca, ??? – Wiceprzewodniczący, Patryk Draus, Daria Kaczówka

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: budynek Wydziału Farmaceutycznego UJ (ul. Medyczna 9), hol główny
Terminy: 6 maja (10:00–12:00);        7 maja (10:00–12:00);          8 maja (10:00–12:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 6 (liczba mandatów w okręgu: 7)

 • farmacja

Okręg 7 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • analityka medyczna
 • Drug Discovery and Development
 • kosmetologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Aleksandra Rosińska – Przewodnicząca, Adam Latos – Wiceprzewodniczący, Amelia Kurjaniuk, Sylwia Knap, Olga Pohl

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: Collegium Paderevianum UJ (al. Mickiewicza 9a), pok. 1
Terminy: 6 maja (12:00–17:00);     7 maja (12:00–17:00);      8 maja (12:00–17:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 8 (liczba mandatów w okręgu: 6)

 • filologia (w Instytucie Filologii Angielskiej)
 • neofilologia (w Instytucie Filologii Angielskiej)
 • neofilologia (w Instytucie Filologii Germańskiej)
 • neofilologia (w Instytucie Filologii Romańskiej)
 • lingwistyka (w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową)

Okręg 9 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • filologia klasyczna (w Instytucie Filologii Klasycznej)

Okręg 10 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • neofilologia (w Instytucie Filologii Słowiańskiej)
 • neofilologia (w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej)

Okręg 11 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • lingwistyka (w Instytucie Językoznawstwa)
 • neofilologia (w Instytucie Językoznawstwa)
 • neofilologia (w Instytucie Orientalistyki)

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Piotr Filipiak – Przewodniczący, Aleksandra Kopańska – Wiceprzewodnicząca, Adrianna Burczyńska

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
6 maja
8:00–10:30 (ul. Ingardena 6, pok. 2.14);  13:00–14:30 (ul. Batorego 12, pok. 9);  13:30–15:00 (ul. Ingardena 6, 1. piętro pod czytelnią); 
14:00–17:30 (ul. Batorego 12, s. Warsztatowa)

7 maja
9:00–13:00 (ul. Ingardena 6, pok. 2.14);    11:00–16:00 (ul. Krupnicza 2, pok. 305/202);    13:20–15:20 (ul. Ingardena 6, 1. piętro pod czytelnią);   
16:30–17:30 (ul. Grodzka 56, pod pok. 24)

8 maja
11:30–15:00 (ul. Ingardena 6, pok. 2.14);    12:30–15:00 (ul. Batorego 12, pod pok. 17);    15:00–16:30 (ul. Batorego 12, pok. 15);   
15:00–16:30 (ul. Ingardena 6, 1. piętro pod czytelnią);    16:30–18:00 (ul. Grodzka 56, pod pok. 24)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 12 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • etyka

Okręg 13 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • filozofia

Okręg 14 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • kognitywistyka

Okręg 15 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • pedagogika
 • pedagogika specjalna

Okręg 16 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • psychologia

Okręg 17 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • religioznawstwo
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami

Okręg 18 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • praca socjalna
 • socjologia

Okręg 19 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • kulturoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Maksym Shovkovyi – Przewodniczący, Michael Olesik – Wiceprzewodniczący, Bożena Habas

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: siedziba WRSS WFAiS (ul. Łojasiewicza 11)
Terminy: 8 maja (9:30–10:30 | 12:00–13:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 20 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • astrofizyka i kosmologia
 • biofizyka
 • fizyka
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia

Okręg 21 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • informatyka

Okręg 22 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • astronomia

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Grzegorz Bubak – Przewodniczący, Karolina Szczechowska – Wiceprzewodnicząca, Piotr Bobak

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: budynek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (ul. Gronostajowa 7), pok. 1.16
Terminy: 29 kwietnia (10:00–13:00);      30 kwietnia (10:00–13:00);      6 maja (10:00–13:00);      7 maja (10:00–13:00);        8 maja (10:00–13:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 23 (liczba mandatów w okręgu: 5)

 • e-gospodarka przestrzenna
 • geografia
 • geologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Faustyna Szczepańska – Przewodnicząca, Kamila Kowalska – Wiceprzewodnicząca, Karolina Koroliova, Agata Gaszka

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: ul. Westerplatte 10, pok. 18
Terminy: 29 kwietnia (16:00–17:00);      30 kwietnia (13:00–14:00);      6 maja (17:00–18:00 | 19:00-20:00);     7 maja (15:30–16:30 | 17:00–18:00 | 19:00–20:00)
8 maja (13:00–14:00 | 17:00–18:00)

Miejsce: ul. Gołębia 13, pok. 21
Terminy: 08.05 (16:00–17:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 24 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies

Okręg 25 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • archeologia

Okręg 26 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • etnologia
 • etnologia i antropologia kulturowa

Okręg 27 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • historia

Okręg 28 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • historia sztuki
 • ochrona dóbr kultury

Okręg 29 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • muzykologia

Okręg 30 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • judaistyka

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Kamil Hapkiewicz – Przewodniczący, Agata Kapelańczyk – Wiceprzewodnicząca, Klaudia Krystek

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe (ul. św. Łazarza 16), pok. 009
Terminy: 6 maja (14:00–17:00);        7 maja (13:30–15:00 | 19:30–21:00);        8 maja (11:00–15:00 | 18:30–21:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 31 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • dietetyka

Okręg 32 (liczba mandatów w okręgu: 10)

 • lekarski

Okręg 33 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • lekarsko-dentystyczny

Okręg 34 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • lekarski (w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców)
 • lekarsko-dentystyczny (w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców)

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Adam Piekarczyk – Przewodniczący, Natalia Niziołek – Wiceprzewodnicząca, Hubert Polek, Marta Stachura, Daniel Danieluk, Kamil Habrat

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce:  budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (ul. Łojasiewicza 6), pok. 0140
Terminy: 6 maja (10:00–17:00);        7 maja (10:00–12:00 | 13:00–15:00 | 16:00–17:00);          8 maja (9:00–10:00 | 12:00–15:00 | 17:15–19:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 35 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • informatyka
 • matematyka komputerowa
 • informatyka analityczna

Okręg 36 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • matematyka

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Dominika Kurda – Przewodniczący, Anna Tokarczyk – Wiceprzewodnicząca, Damian Piecuch

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (ul. Michałowskiego 12)
Terminy: 7 maja (15:30–17:30);        8 maja (13:00–15:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 37 (liczba mandatów w okręgu: 5)

 • elektroradiologia
 • fizjoterapia
 • ratownictwo medyczne

Okręg 38 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • zdrowie publiczne

Okręg 39 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Helena Jaworowska – Przewodnicząca, Aliaksandr Lautsou – Wiceprzewodniczący, Natalia Jonas

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: ul. Gołębia 14, pok. 57
Terminy: 29 kwietnia (9:00–15:00);    30 kwietnia (9:00–15:00);    6 maja (9:00–15:00);      7 maja (9:00–15:00);      8 maja (9:00–14:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 40 (liczba mandatów w okręgu: 7)

 • edytorstwo
 • filologia polska
 • język polski w komunikacji społecznej
 • kulturoznawstwo (w Wydziale Polonistyki)
 • polonistyka – komparatystyka
 • wiedza o teatrze
 • język polski w komunikacji społecznej (w Centrum Języka i Kultury Polskiej na Świecie)
 • kulturoznawstwo (w Centrum Studiów Humanistycznych)

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Daniel Sowa – Przewodniczący, Marcin Nowicki – Wiceprzewodniczący, Piotr Gruszka, Aleksander Powierża, Michał Pawłowski, Kinga Dudzik

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: siedziba WRSS Wydziału Prawa i Administracji (ul. Straszewskiego 25/9)
Terminy: 6 maja (16:00–17:30);        7 maja (15:30–18:30);        8 maja (10:00–11:30)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 41 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • administracja

Okręg 42 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • Intellectual Property and New Technologies
 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Okręg 43 (liczba mandatów w okręgu: 15)

 • prawo

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Alfred Sosgórnik – Przewodniczący, Daria Jagielska – Wiceprzewodnicząca, Paulina Bejm, Milena Piątek, Krzysztof Plata

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: ul. Oleandry 2a, pok. -1.11
Terminy: 30 kwietnia (18:30–19:30);      6 maja (9:00–11:00 | 13:30–14:30);      7 maja (11:30–12:30);        8 maja (9:00–12:30)

Miejsce: al. Mickiewicza 3, pok. 0.15
Terminy: 06.05 (9:00–12:00);     07.05 (9:00–13:00);       08.05 (12:00–13:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 44 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • Global and Development Studies
 • International Relations and Area Studies

Okręg 45 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • amerykanistyka
 • kulturoznawstwo (w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)
 • latynoamerykanistyka
 • migracje międzynarodowe

Okręg 46 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • studia azjatyckie

Okręg 47 (liczba mandatów w okręgu: 2)

 • europeistyka
 • stosunki międzynarodowe (w Instytucie Europeistyki)
 • studia europejskie

Okręg 48 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • bezpieczeństwo narodowe
 • International Security and Development
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe (w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)

Okręg 49 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • kulturoznawstwo (w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej)
 • rosjoznawstwo
 • studia eurazjatyckie
 • ukrainoznawstwo
 • studia polsko-ukraińskie

Okręg 50 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • kulturoznawstwo (w Instytucie Studiów Międzykulturowych)
 • relacje międzykulturowe

Wydziałowa Komisja Wyborcza:
Marcin Rychlak – Przewodniczący, Szymon Radziejowski – Wiceprzewodniczący, Paweł Garapich

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków WRSS:
Miejsce: budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4), pok. 3.001
Terminy: 6 maja (11:15–15:00);      7 maja (10:00–12:00 | 14:00–15:00 | 16:40–17:30);        8 maja (12:00–13:30 | 14:45–17:00)

Okręgi wyborcze na wydziale:

Okręg 51 (liczba mandatów w okręgu: 1)

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Okręg 52 (liczba mandatów w okręgu: 6)

 • ekonomia
 • zarządzanie (w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania)
 • zarządzanie (w Instytucie Przedsiębiorczości)

Okręg 53 (liczba mandatów w okręgu: 4)

 • zarządzanie informacją
 • polityka społeczna
 • zarządzanie (w Instytucie Spraw Publicznych)
 • zarządzanie publiczne

Okręg 54 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • kulturoznawstwo
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • elektroniczne przetwarzanie informacji

Okręg 55 (liczba mandatów w okręgu: 3)

 • psychologia

WYNIKI WYBORÓW

W dniach 15–16 maja 2019 r. na Uniwersytecie odbyły się wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów na kadencję 2019¬–2021. Po raz pierwszy w historii głosowanie zostało przeprowadzone w całości za pośrednictwem systemu USOSweb. Frekwencja wyniosła 16,06%, co jest wynikiem niemal 2-krotnie wyższym niż w poprzednich wyborach. Łącznie obsadzono 142 spośród 182 mandatów w 54 okręgach wyborczych na 16 wydziałach + MISH.

W dniu 23 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła ważność wyborów na wszystkich wydziałach i we wszystkich okręgach wyborczych za wyjątkiem okręgu wyborczego nr 41 na Wydziale Prawa i Administracji. Przyczyną unieważnienia wyborów w okręgu było naruszenie przepisów Ordynacji wyborczej, polegające na umieszczeniu na liście kandydatów osoby, która nie uzyskała pisemnego poparcia co najmniej 10 studentów wydziału. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniono w komunikacie Wydziałowej Komisji Wyborczej. W związku z tym w dniu 26 maja 2019 r. Przewodniczący Samorządu Studentów UJ zarządził ponowne wybory do WRSS Wydziału Prawa i Administracji w okręgu wyborczym nr 41. Wybory odbędą się 3 czerwca 2019 r. i zostaną przeprowadzone w całości za pośrednictwem systemu USOSweb. Ponownego zgłaszania kandydatów nie przeprowadza się.

Komisja Rewizyjna stwierdziła ponadto konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu. Konieczność ta wynika z faktu, że liczba nieobsadzonych mandatów przekracza 1/2 liczby mandatów określonej w uchwale URSS. W związku z tym w dniu 26 maja 2019 r. Przewodniczący Samorządu Studentów UJ zarządził wybory uzupełniające do WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wybory odbędą się w dniu 10 czerwca 2019 r. Do obsadzenia pozostają: 4 mandaty w okręgu nr 37, 2 mandaty w okręgu nr 38, 3 mandaty w okręgu nr 39. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane nie później niż do 3 czerwca 2019 r. podczas dyżurów wyznaczonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

Aktualizacja 08.06.2019
W dniu 8 czerwca 2019 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła ważność ponownych wyborów do WRSS Wydziału Prawa i Administracji, przeprowadzonych w dniu 3 czerwca 2019 r. w okręgu wyborczym nr 41.

Aktualizacja 17.06.2019
W dniu 17 czerwca. 2019 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła ważność wyborów uzupełniających do WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu, przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2019 r. w okręgach wyborczych nr 37–39.

Dziękujemy wszystkim studentkom i studentom, którzy postanowili wziąć udział w wyborach!

POSIEDZENIE URSS

Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ kadencji 2019–2021 odbędzie się w czwartek 27.06.2019 o godz. 17:30 w s. 52 Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24). Celem posiedzenia będzie w szczególności wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ. Kadencja nowo wybranych organów rozpocznie się z dniem 1 września 2019 r. i potrwa do 31 sierpnia 2021 r. Obrady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych studentów.

Dyżur Przewodniczącego UKW, podczas którego będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, odbędzie się w poniedziałek 24.06.2019 w godz. 18:00–20:00 w Biurze Zarządu SSUJ (ul. Czapskich 4, pok 23).

Porządek obrad

1. Wybór Sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ na kadencję 2019–2021.

 • Sekretarz wybierany jest spośród członków URSS zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS.
 • Niezwłocznie po wyborze Sekretarz przejmuje prowadzenie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ na kadencję 2019–2021.

 • Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS.
 • Kandydatem na Przewodniczącego może być każdy student UJ, który zbierze 200 podpisów studentów UJ popierających jego kandydaturę. Przewodniczącym nie może zostać pracownik ani doktorant UJ. Przewodniczący może pełnić tylko te funkcje, które są bezpośrednio związane ze sprawowanym przez niego urzędem. Zważywszy, że Przewodniczący wchodzi z urzędu w skład Rady Uczelni, kandydat na tę funkcję powinien również spełniać wymogi określone w art. 20 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Przewodniczący UKW. Zgłoszeń można dokonywać nie później niż na 3 dni przed dniem pierwszego posiedzenia URSS, tj. do poniedziałku 24.06.2019 włącznie. Przewodniczący UKW odmawia przyjęcia zgłoszenia kandydata niespełniającego wymagań. Na decyzje Przewodniczącego UKW przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień pierwszego posiedzenia URSS. Formularz zgłoszenia wraz z kartą do zbierania podpisów jest dostępny w zakładce Dokumenty.
 • Wyboru Przewodniczącego dokonuje się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Samorządu poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego kandydata. Głos, na którym postawiono znak „x” przy więcej niż jednym kandydacie jest głosem nieważnym. Głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów. Karty do głosowania członkowie URSS wrzucają do urny.
 • Po każdym głosowaniu Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać: liczbę głosujących, wyniki głosowania, godzinę głosowania oraz podpisy członków Komisji Skrutacyjnej. Po zliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną prowadzący posiedzenia ogłasza wyniki głosowania. Jeżeli wybór Przewodniczącego nie nastąpi w danym głosowaniu, w każdym kolejnym głosowaniu pomija się osobę lub osoby, które w poprzednim głosowaniu otrzymały najmniejszą liczbę głosów.

3. Utworzenie uczelnianych komisji Samorządu Studentów UJ na kadencję 2019–2021.

 • Uczelniane komisje obligatoryjnie tworzy URSS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS na wniosek Przewodniczącego.
 • Obligatoryjnie tworzy się uczelnianą komisję właściwą ds. dydaktyki i jakości kształcenia oraz uczelnianą komisję właściwą ds. socjalno-bytowych.
 • We wniosku o utworzenie komisji Przewodniczący określa szczegółowo zakres jej działania.

4. Wybór przewodniczących uczelnianych komisji Samorządu Studentów UJ na kadencję 2019–2021.

 • Przewodniczących uczelnianych komisji wybiera URSS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS na wniosek Przewodniczącego.
 • Przewodniczący komisji z urzędu wchodzą w skład Zarządu Samorządu Studentów UJ.

5. Wolne wnioski.

Dodatkowe informacje
 • W Samorządzie nie można łączyć funkcji: Przewodniczącego, Sekretarza URSS, Przewodniczącego Uczelnianej Komisji, Przewodniczącego UKW, Przewodniczącego WRSS, członka Sądu Koleżeńskiego, członka Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w żadnym innym organie Samorządu ani z pełnieniem innej funkcji w Samorządzie.
 • Obrady będą prowadzone zgodnie z Regulaminem SSUJ, Ordynacją wyborczą do organów SSUJ oraz Regulaminem posiedzeń URSS. Wymienione akty prawne są dostępne na stronie Samorządu.
 • Do momentu wyboru Sekretarza URSS Przewodniczący UKW pełni jego funkcję oraz posiada wszystkie jego kompetencje. Przed wyborem Sekretarza URSS i Przewodniczącego mogą być rozpatrywane wyłącznie wnioski formalne dotyczące stwierdzenia kworum lub powtórnego przeliczenia głosów.
 • Do obowiązków członka URSS należą w szczególności: obowiązki wynikające z Regulaminu SSUJ; stosowanie się do poleceń wynikających z Regulaminu posiedzeń URSS oraz poleceń Sekretarza URSS; informowanie Sekretarza URSS o zmianie danych kontaktowych; usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu URSS najpóźniej dzień przed posiedzeniem, a w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach również w dniu posiedzenia; zgłaszanie Sekretarzowi URSS zamiaru opuszczenia posiedzenia.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA? NIE WIDZISZ ODPOWIEDZI NA STRONIE?